Thanh tra
Thanh tra
Kế hoạch tổng kết thi hành Nghị định số 90/2012/NĐ-CP của Chính phủ 
31/08/2021 
 

Ngày 09/8/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 3860/KH-BNV Tổng kết thi hành Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

 

- Mục đích:

+ Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ (Nghị định số 90/2012/NĐ-CP); sự phù hợp của Nghị định số 90/2012/NĐ-CP với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị định số 90/2012/NĐ-CP; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập để từ đó có định hướng cho việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 90/2012/NĐ-CP.

 

- Yêu cầu:

 

+ Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trong toàn ngành nội vụ trên phạm vi toàn quốc đảm bảo đúng mục đích, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra.

 

+ Nội dung tổng kết phải bám sát các quy định của Nghị định số 90/2012/NĐ-CP, các quy định của Đảng và quy định pháp luật khác có liên quan; phản ánh đúng tình hình thực trạng; phân tích, đánh giá kết quả đạt được và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Nghị định.

 

+ Phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết, đảm bảo tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

 

  Bộ Nội vụ đề ra nội dung, hình thức tổng kết Nghị định số 90/2012/NĐ-CP và giao Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: 3860-424.pdf
Trần Thị Thu - Thanh tra Sở      
Liên kết website