Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng Dự bị động viên 
09/11/2020 
 

Ngày 04/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4014/KH-UBND về tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng Dự bị động viên; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

- Mục đích:

Nhằm giúp cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội nắm được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên (2 Luật) và các văn bản quy định chi tiết thi hành; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thi hành bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

- Yêu cầu:

+ Làm tốt công tác chuẩn bị; tham gia đúng thành phần triệu tập; bảo đảm an toàn; nắm chắc nội dung các chuyên đề tập huấn.

+ Sau tập huấn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch tập huấn cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ thuộc quyền và cán bộ cấp xã theo quy định.

+ Thực hiện tốt các biện pháp chống dịch Covid - 19.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nội dung tập huấn của 2 Luật và các các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 4014 KHUB.pdf
Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website