Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 
06/10/2021 
 

Ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định); theo mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Mục đích:

+ Khảo sát, ghi nhận ý kiến đánh giá, nhận xét cũng như sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

+ Phát huy tinh thần dân chủ, quyền kiểm tra, giám sát của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

+ Thông qua việc khảo sát, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ nắm bắt được những nhận xét, đánh giá cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

+ Kết quả khảo sát sẽ giúp xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Yêu cầu:

+ Việc khảo sát phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và dân chủ.

+ Đảm bảo tính khoa học, khả thi, bám sát yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

+ Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

+ Kết quả khảo sát phải phản ánh được những nhận xét, đánh giá cũng như nguyện vọng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, phải chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

+ Trong quá trình tiến hành kế hoạch khảo sát phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh đề ra phạm vi, đối tượng, nội dung, hình thức tiến hành khảo sát cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2021./.
Đính kèm: KH-1834-UBND.pdf

Dâng Tuyên, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website