Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
28/05/2020 
 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; ngày 27/5/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch 1870/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020); theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung các hoạt động kỷ niệm được xác định:

- Mục đích

+ Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

+ Huy động nguồn lực, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

- Yêu cầu

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

+ Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức các hoạt động trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

- Nội dung các hoạt động kỷ niệm

+ Công tác tuyên truyền;

+ Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Công tác quản lý mộ và nghĩa trang liệt sĩ;

+ Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

      Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.
Đính kèm: Ke Hoach- 1870- UB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website