Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước 
03/05/2018 
 

Ngày 17/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1558/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

       Kế hoạch đề ra các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về vị trí vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII đã đề ra.
Đính kèm: KHUB1558_signed (1).pdf
Phạm Thái Hùng, Ban Thi đua-Khen thưởng  
Liên kết website