Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh 
09/12/2020 
 

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4223/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh; theo đó, mục đích được xác định:

- Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần quyết tâm của Nhân dân, vai trò cảnh giác chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lực lượng và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Huy động sức mạnh của cả trong hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức vào dịp 03/3 hằng năm ở 15 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên đồng bào, Nhân dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

- Thông qua tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.
Đính kèm: 4223 KHUB.pdf
Ánh Sương, Phòng Thanh tra 
Liên kết website