Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo nhanh, bền vững tại 02 xã Phước Đại và Phước Chính thuộc huyện Bác Ái 
07/10/2020 
 

Ngày 02/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3558/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác giảm nghèo nhanh, bền vững tại 02 xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích

+ Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 02 xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái giai đoạn 2016-2020; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra những kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

+ Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 02 xã Phước Đại và Phước Chính thuộc huyện Bác Ái giai đoạn 2016-2020.

- Yêu cầu

+ Việc đánh giá phải đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch 670/KH-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh; rút ra được những tồn tại, hạn chế để có cơ sở tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Công tác tổ chức Hội nghị tổng kết phải thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo mục đích đề ra và các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

        Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bác Ái có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết theo Kế hoạch./.
Đính kèm: KH3558.pdf
Như Khoa, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website