Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021 
22/12/2020 
 

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4578/KH-UBND Tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021 (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

-  Cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; tôn vinh khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020; để lắng nghe các hiến kế trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời đánh giá được một cách khách quan và toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2020; trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp trong năm 2021, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo; việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 09 nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng nội dung và thời gian quy định./.
Đính kèm: 4578 KHUB.pdf
Phong Lan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website