Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2021-2025 
19/02/2021 
 

Ngày 14 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 712/KH-UBND Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2021-2025; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm trong giai đoạn 2021-2025 nhằm bồi dưỡng, phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

+ Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

+ Khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

+ Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đất nước, con người Việt Nam kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động và yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

- Yêu cầu:

+ Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm được triển khai với hình thức trang nghiêm, trọng thể phù hợp với quy mô, tầm vóc của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tổ chức lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Có sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo công tác tổ chức kỷ niệm, gắn với các hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kháng chiến cũ và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh) tham mưu xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân trước, trong và sau ngày lễ kỷ niệm./. 
Đính kèm: 72 KHUB.pdf
Kim Loan - Phòng Thanh tra 
Liên kết website