Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020 
20/07/2020 
 

Thực hiện Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/5/2020 của Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Ngày 14/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2464/KH-UBND thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số; tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi.

+ Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

+ Động viên cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

- Yêu cầu:

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thách thức của quá trình già hóa dân số hiện nay; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động về Tháng hành động vì người cao tuổi. 

+ Các cấp Hội Người cao tuổi chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở.

         Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạchbáo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo quy định./.
Đính kèm: KHUB 2464.pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website