Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 
07/06/2021 
 

Ngày 22/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2513/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021 (Kế hoạch);

Theo đó, mục đích, yêu cầu được đề ra:

- Mục đích:

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng và đảm bảo thời gian các nhiệm vụ theo Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở năm 2021.

+ Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, tạo cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

- Yêu cầu:

+ Bám sát các nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của Bộ Tư pháp, của tỉnh.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; các nhiệm vụ đề ra đảm bảo tính khả thi, trọng tâm, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, Đề án và báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021./.
Đính kèm: KHUB 2513.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website