Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 
10/04/2020 
 

Ngày 03/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1090/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 với mục đích:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung Đề án; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, đảm bảo tính khả thi, phù hợp tình hình thực tế địa phương.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

        - Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên./.
Đính kèm: KH 1090 cua UBND tinh.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website