Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2018 
09/03/2018 
 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Công văn số 1421/UBDT-TT ngày 22/12/2017 của Ủy ban Dân tộc; Kế hoạch số 4114/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 01/3/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 796/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2018; Kế hoạch đã đề ra nội dung hoạt động cụ thể như sau:

- Xây dựng mô hình xã điểm về “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước”;

- Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, vận động; kỹ năng, nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu đặc thù phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Xây dựng chuyên mục phóng sự truyền thông đặc thù bằng tiếng dân tộc phát trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

        - Quản lý, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án./.
Đính kèm: KH 796.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website