Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018 
01/03/2018 
 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021;

Ngày 08/02/2018, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ đã ký kết Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018-“Năm dân vận chính quyền”; theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích, yêu cầu cụ thể như sau:

- Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ giai đoạn 2016-2021 thành nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”.

- Việc thực hiện các nội dung phối hợp phải đảm bảo thiết thực, có trọng tâm và hiệu quả.

     Căn cứ Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”./.
Đính kèm: KH 1573.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website