Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017 - 2020) 
30/10/2017 
 

Nhằm điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn (2012 - 2020) phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn (2017 - 2020); xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của tỉnh, nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn (2012 - 2020). Ngày 18/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1999/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017 - 2020);

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II đề ra 06 mục tiêu:

- Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội;

- Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên;

- Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ;

- Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế;

- Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên;

- Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.

Đồng thời, để thực hiện đạt được kết quả 06 mục tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra 08 giải pháp để triển khai thực hiện như sau:

- Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên;

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên;

- Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao;

- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên;

- Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

        - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên./.
Đính kèm: qd 1999_signed.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website