Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
25/03/2020 
 

Ngày 01/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 628/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với mục đích và yêu cầu:

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 4754/KH-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người dân. Huy động các nguồn lực và sử dụng nguồn lực đảm bảo phát huy hiệu quả, đúng mục đích.

 - Việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Xây dựng phương án cụ thể, khả thi hỗ trợ các hộ gia đình không có khả năng, điều kiện thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống; đảm bảo kết quả giảm nghèo thực chất, bền vững.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với hộ nghèo, huyện, xã, thôn có thành tích giảm nghèo bền vững./.
Đính kèm: KHUB628_signed.pdf

Đăng Nhật, Phòng Quản lý nhân sự 
Liên kết website