Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 
17/08/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; ngày 12/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2868/KH-UBND về Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; theo đó, mục đích, yêu cầu như sau:

- Mục đích:

+ Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược giai đoạn 2011-2020) của các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố; qua đó nêu bật những thành tích, hiệu quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thống kê Việt Nam và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê;

+ Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020.

- Yêu cầu:

+ Các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thống kê và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phân công; rà soát, thống kê hệ thống văn bản triển khai thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020 của Sở, ngành, địa phương và các số liệu liên quan bảo đảm đầy đủ, chính xác;

+ Công tác tổ chức tổng kết Chiến lược giai đoạn 2011-2020 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; bảo đảm công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các Sở, ngành, địa phương. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tránh khen tràn lan, hình thức;

+ Việc xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021-2030 bảo đảm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thống kê; bảo đảm tính kế thừa, đồng thời đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thống kê mới nhằm phát triển toàn diện thống kê Việt Nam.

       Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện bảo đảm tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra./.
Đính kèm: 2868 KH UBND.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website