Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch thu hồi biên chế hành chính giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
09/07/2018 
 

Ngày 14/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi biên chế hành chính giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch xác định trong giai đoạn 2015-2021 toàn tỉnh sẽ thu hồi 189 biên chế; trong đó giai đoạn 2015-2018 đã thu hồi 67 biên chế; giai đoạn 2019-2021 sẽ tiếp tục thu hồi 122 biên chế.

Nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu thu hồi biên chế nêu tại Kế hoạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương thu hồi biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn của các cơ quan có chức năng, thẩm quyền để các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tự nguyện thực hiện tinh giản;

- Xây dựng Đề án sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 92-KH/TU và Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy, Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, xem công tác đánh giá, phân loại là một trong những biện pháp chủ yếu để thực hiện tinh giản biên chế theo quy định;

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp theo đúng Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

        - Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế đúng tỷ lệ đã được phê duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Đính kèm: QDCT976_signed.pdf
Hồng Nhung, phòng CCHC 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)

Liên kết website