Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
18/03/2020 
 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; ngày 12/3/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 732/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu như sau:

- Mục đích:

+ Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (về bảo vệ môi trường, đất, không khí, quản lý chất thải) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Yêu cầu:

+ Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện công việc được giao. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành, đơn vị một cách rõ ràng, công khai, minh bạch.

      Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch./.
Đính kèm: 732 KH UBND_signed.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)
(31/10)

Liên kết website