Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 
18/01/2021 
 

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên đại bàn tỉnh (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và nhân dân trong thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

+ Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao. Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, xác định trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành và các đơn vị một cách rõ ràng, công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch./. 
Đính kèm: 157 KHUB.pdf
Kim Loan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website