Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
10/06/2020 
 

        Ngày 28/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1904/KH-UBND về sơ kết bước đầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá tình hình, kết quả bước đầu công tác phòng, chống dịch Covid-19; những nội dung hoạt động và kết quả đạt được; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm. Qua đó làm cơ sở điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, bảo đảm hiệu quả về y tế, bền vững về kinh tế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, quyết tâm không để dịch bệnh quay trở lại, lây lan trong cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.
Đính kèm: KHUB1904_signed.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website