Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
15/10/2020 
 

Ngày 13/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3676/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

    - Mục đích

  + Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020.

  + Xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021- 2025.

    - Yêu cầu

  + Thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 17 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17.

  + Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân.

  + Điều tra viên phải là người hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn; trực tiếp thu thập thông tin của từng hộ; phản ánh đúng tình hình thu nhập và việc tiếp cận các nhu cầu xã hội cơ bản của hộ theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra; có kinh nghiệm điều tra, khảo sát; am hiểu về đánh giá đặc điểm hộ gia đình.

       + Kết quả rà soát phải phân loại được hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nội dung Kế hoạch./. 
Đính kèm: 3676.pdf
Thái Hùng, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website