Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo 
08/08/2019 
 

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020;

Ngày 05/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3313/KH-UBND phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Kế hoạch);

Theo đó, Kế hoạch đã xác định mục đích yêu cầu cụ thể như sau:

- Mục đích:

+ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020; Công văn số 4056-CV/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai.

+ Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, đẩy mạnh các giải pháp phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai.

+ Xác định trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS nói chung và đồng bào dân tộc Raglai nói riêng.

- Yêu cầu:

+ Việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và các Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Raglai.

+ Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành và có hiệu quả các nội dung Công văn số 4056-CV/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

         Ngoài ra, trong Kế hoạch đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả./.
Đính kèm: KHUB3313 (KH phat trien KTXH vung Dan toc).pdf
Trần Đức Lực - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website