Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 
19/12/2019 
 

Nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định; ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4996/KH-UBND kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu của Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Việc kiểm tra văn bản nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định hình thức xử lý; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đầy đủ, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. 

          - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình tự kiểm tra và kiểm tra văn bản./.
Đính kèm; KHUB4996 cua UBND tinhh.pdf
Trần Đức Lực- Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)
(31/10)

Liên kết website