Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 
08/05/2020 
 

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1548/KH-UBND về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch xác định mục đích, yêu cầu:

- Mục đích:

+ Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương, đặc biệt là đối với các địa phương (huyện, xã, thôn) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 theo kế hoạch và các xã đạt tiêu chí thấp dưới 10 tiêu chí.

+ Kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện của các địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong tổ chức thực hiện; đề xuất các giải pháp, những vấn đề liên quan, phát sinh trong việc triển khai thực hiện Chương trình trình Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

- Yêu cầu: Hoạt động kiểm tra, giám sát bám sát mục tiêu, nội dung quy định tại các Quyết định: số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017, số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016, số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến Chương trình, Kế hoạch số 670/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình năm 2020.

Việc kiểm tra, giám sát trực tiếp được tiến hành tại 05 huyện, 16 xã; đồng thời kiểm tra, đánh giá hiệu quả kế hoạch đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc tại các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020./.
Đính kèm: 1548.pdf

Hồng Nhung - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website