Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
28/05/2021 
 

Ngày 20/5/2021, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1526/KH-BCĐ Kiểm tra, giám sát các hoạt động của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 202; theo đó, mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra được đề ra:

- Mục đích, yêu cầu:

+ Theo dõi, kiểm tra tình hình thu thập thông tin tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố;

+ Kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố trong quá trình thu thập thông tin nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thu thập thông tin;

+ Tổ chức kiểm tra đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, phản ánh đúng thực trạng.

- Nội dung:

+ Kiểm tra tình hình thực hiện thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Đánh giá thuận lợi, khó khăn tác động tới công tác thu thập thông tin tại UBND các huyện, thành phố.

+ Giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

+ Kiểm tra kết quả phiếu điều tra, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số học, các quy định hành chính bắt buộc (chữ ký, dấu). Trong quá trình kiểm tra, giám sát chú trọng việc đối chiếu với hồ sơ của đơn vị sử dụng để cung cấp thông tin, cụ thể là báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, bảng lương các tháng năm 2020, quyết định giao biên chế của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ có liên quan./.
Đính kèm: 1562 KH-kiem-tra-giam-sat-ht-003.pdf

Trần Đức Lực- Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website