Thanh tra
Thanh tra
Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 
18/01/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận (Tổ Kiểm tra).

Để tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là trong những ngày cận Tết và sau Tết góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Tổ Kiểm tra ban hành Kế hoạch số 161/KH-TKTr về kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh - đợt 1 năm 2021./.
Đính kèm: 161 KHTTr.pdf

Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra  
Liên kết website