Thanh tra
Thanh tra
Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 
21/05/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận (Tổ Kiểm tra) và Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của công chức, viên chức. Ngày 17 tháng 5 năm 2020, Tổ Kiểm tra ban hành Kế hoạch số 1423/KH-TKTr kiểm tra chuyên đề về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại 05 Sở, ngành; 03 đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân các huyện Ninh Hải, Ninh Phước./.
Đính kèm: KH 1423.pdf

          Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra    
Liên kết website