Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Kế hoạch học tập, quán triệt Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị 
30/10/2019 
 

Thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ngày 24/10/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 203-KH/TU về việc học tập, quán triệt Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; theo đó mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Giúp cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn xã hội, góp phần khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

- Các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ Chính trị; tham gia giám sát công tác cán bộ và thực hiện Quy định của Bộ Chính trị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản Quy định của Bộ Chính trị, đặc biệt là các quy định về hành vi chạy chức, chạy quyền; hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền…; từ đó tham gia tích cực vào công tác giám sát, tuyên truyền trong Nhân dân.

- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với tự đọc, tự học là chính.

- Việc học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy; kiểm tra, giám sát kịp thời.

         Về nội dung, tài liệu tổ chức học tập, quán triệt Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung giới thiệu những nội cơ bản của Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa quy định của Bộ Chính trị; trong đó tập trung nghiên cứu quy định về các hành vi chạy chức, chạy quyền, hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; những trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chạy chức, chạy quyền, bao che tiếp tay cho hành vi chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền, phổ biến Quy định của Bộ Chính trị; đôn đốc việc học tập, quán triệt và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định./.
Đính kèm: 203-KH hoc tap Quy dịnh 205.pdf
Trần Thị Thu (Chi bộ phòng Thanh tra) 
Liên kết website