Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
02/05/2019 
 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1607/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định:

- Mục đích:

+ Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Nghị định số 39/2018/NĐCP ngày 11/3/2019 của Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh;

+ Tạo đột phá trong khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khu vực tư nhân cả về chất và lượng, hướng đến mục tiêu năm 2020 có khoảng 4.000 doanh nghiệp hoạt động.

- Yêu cầu:

+ Có phương pháp tuyên truyền, vận động thích hợp để tạo được sự đồng thuận cao trong việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định 39/2018/NĐCP ngày 11/3/2019 của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, sát nhu cầu doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện nguồn nhân lực của Tỉnh.

- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

+ Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu.

+ Hỗ trợ lệ phí môn bài.

+ Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế.

+Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

      Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 12 hằng năm./.
Đính kèm: KeHoach-1607-UB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website