Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
02/12/2020 
 

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 4254/KH-UBND thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

Để người dân, doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu và chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng mục tiêu là những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh.

- Yêu cầu:

+ Quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu mà Chiến lược tài chính toàn diện đã đề ra để thực hiện có hiệu quả.

+ Cụ thể hóa các yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược tài chính toàn diện.

+ Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch. Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Tổ chức triển khai quán triệt nội dung Kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện;

  - Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, nhất là các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ công và các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện./.
Đính kèm: 4254 KHUB.pdf
Kim Loan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website