Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 
02/05/2019 
 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 1444/KH-BNV về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 với các yêu cầu, nội dung cụ thể như sau:

1. Yêu cầu      

- Việc thực hiện Kế hoạch phải đúng nội dung, tiến độ, đạt kết quả, mục tiêu đề ra, bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với nguồn lực được phân bổ;

- Sự phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai phải chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả;

- Quá trình triển khai phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả các hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng;

- Việc triển khai và kết quả phải được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ sử dụng đối với mọi đối tượng.

2. Nội dung

- Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018;

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung tiêu chí đánh giá, mẫu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019;

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019;

- Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019;

- Giám sát, kiểm tra, phúc tra việc phát, thu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019;

- Tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra, xây dựng báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2019;

- Công bố Chỉ số hài lòng năm 2019;

- Thông tin, tuyên truyền về việc triển khai và kết quả triển khai đo lường sự hài lòng./.
Đính kèm: 1444.pdf

Trần Thị Thu (Phòng Thanh tra) 
Liên kết website