Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cộng đồng, cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
27/02/2020 
 

Ngày 21/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND về việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và học tập mô hình cho cộng đồng, cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); với mục đích như sau:

- Trang bị những kỹ năng về phát triển cộng đồng, giám sát cộng đồng với các hoạt động của Chương trình; các mô hình phát triển kinh tế gia đình, kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi; công tác kiểm tra, giám sát cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.

- Nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, của địa phương cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào các phong trào, mô hình sản xuất của địa phương nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.

- Tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm học tập các mô hình hiệu quả trong đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

         Ngoài ra, Kế hoạch quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng; nội dung, số lượng, thời gian và địa điểm thực hiện. 
Đính kèm: KHUB454_signed.pdf
Minh Khiết - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website