Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia 
05/02/2021 
 

Ngày 01/02/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 239-KH/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kế hoạch);

Theo đó, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể được xác định:

- Mục tiêu tổng quát:

+ Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 239-KH/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành của từng ngành, địa phương, nhằm góp phần thực hiện tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Bảo đảm phát triển năng lượng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đầu tư đồng bộ với hạ tầng truyền tải, cung cấp nguồn năng lượng ổn định có chất lượng cao với giá cả hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhanh và bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường sinh thái. Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trên địa bàn, ưu tiên phát triển các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới, thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

- Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu phát triển điện gió, điện mặt trời, thủy điện, điện khí đến năm 2030 công suất tích lũy đạt khoảng 23.428 MW, trong đó: Điện gió đất liền 2.000 MW, điện gió trên biển 4.380 MW, điện mặt trời nối lưới 9.448 MW, thủy điện 1.500 MW và điện khí 6.100 MW.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 239-KH/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả và tiến độ thực hiện/.
Đính kèm: 34 QDUB.pdf

Hồng Phượng, Phòng QLNS 
Liên kết website