Thanh tra
Thanh tra
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ 
21/12/2017 
 

         Thực hiện Công văn số 783/TTBNV-PTH ngày 24/11/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; Công văn số 4087/UBND-NC ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018; Công văn số 580/TTT-VP ngày 28/11/2017 của Thanh tra tỉnh về việc thống nhất định hướng xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018.

         Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ; trong đó, Sở Nội vụ sẽ tiến hành 06 cuộc thanh tra, cụ thể:

          - 01 cuộc thanh tra chuyên đề về công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

          - 02 cuộc thanh tra chuyên đề về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

          - 01 cuộc thanh tra chuyên đề về công tác đánh giá công chức, viên chức; kỷ luật, thôi việc; văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng chính quyền.
    - 01 cuộc thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.                                                                                                

          - 01 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

          Theo đó, Thanh tra Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 đạt kết quả; đồng thời, tiến hành tổ chức thanh tra theo đúng quy định của pháp luật./.
Đính kèm: 241 QD.pdf
Thanh Khiết, Chánh thanh tra 
Liên kết website