Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 
22/09/2021 
 

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy những sáng kiến, giải pháp hay được đề xuất trong thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao kết quả xếp hạng các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, SIPAS của tỉnh. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, vững mạnh, từng bước hiện đại. Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5021/KH-UBND chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch).Theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Mục đích:

+ Nhằm nâng cao phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính (CCHC), cải tiến kỹ thuật; phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tính mới, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực tại cộng đồng dân cư, cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh; mỗi cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân dân tạo ra những sáng kiến, những mô hình hay nhằm hợp lý hóa trong công việc, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.

+ Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh.

- Yêu cầu:

+ Phát động phong trào phải được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, hưởng ứng tham gia; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động về phong trào thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC của tỉnh.

+ Sáng kiến, giải pháp CCHC phải mang tính mới, tính thực tế, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính, tạo đột phá trong công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Nội dung các sáng kiến, giải pháp phải đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không được vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

UBND tỉnh đề ra nội dung sáng kiến, giải pháp về công tác CCHC; điều kiện để công nhận sáng kiến/giải pháp về công tác CCHC và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.
Đính kèm: KH-5021.pdf

Hồng Nhung, Phòng TCBM 
Tin đã đưa

Liên kết website