Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch bàn giao các Trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp THCS trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND cấp huyện 
08/10/2021 
 

Nhằm đảm bảo công tác quản lý giáo dục theo phân cấp quản lý của Trung ương và của tỉnh về giáo dục và đào tạo; Để các địa phương chỉ đạo, điều hành, tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục trên địa bàn, trong đó có các Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở; Bảo đảm việc xây dựng, phân bổ chỉ tiêu đào tạo hằng năm đúng các tiêu chí theo quy định, sát với tình hình thực tế của từng xã, huyện; Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả trước mắt và lâu dài để phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa bàn; Tăng cường trách nhiệm trong quản lý, phân bổ, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí, chủ động điều hoà các nguồn lực (biên chế, tài chính, tài sản, vật tư, v.v) trên địa bàn huyện.

 Ngày 04 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5308/KH-UBND bàn giao các Trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp Trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND cấp huyện (Kế hoạch). Với yêu cầu:

+ Các cấp, các ngành, địa phương chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, đơn vị căn cứ quyết định của UBND tỉnh chủ động xây dựng phương án triển khai việc bàn giao, tiếp nhận cụ thể, khẩn trương, kịp thời, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy định (về biên chế, nhân sự, đất đai, nhà cửa, tài chính, tài sản gắn với nhà và đất, cơ sở vật chất, sách-trang thiết bị dạy học, v.v); tuyệt đối không lợi dụng việc giao, nhận để làm hư hỏng, thất thoát, lãng phí tài sản.

+ Các hoạt động giáo dục được diễn ra bình thường, liên tục, không bị gián đoạn.

+ Ổn định tổ chức, bộ máy, không để xáo trộn tư tưởng, tâm lý trong cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trước, trong và sau khi bàn giao.

  UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc chỉ đạo toàn bộ quá trình thực hiện công tác bàn giao; chỉ đạo các Trường phổ thông Dân tộc nội trú triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng Kế hoạch./.
Đính kèm: KH-5308-UB-704.pdf
Ánh Sương- Phòng Hành chính, VT-LT 
Liên kết website