Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
02/12/2020 
 

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4193/KH-UBND về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2021; theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích

  + Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giúp công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 85/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

+ Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và của Ninh Thuận nói riêng để tăng thứ hạng hình ảnh quốc gia và của tỉnh. Xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của tỉnh.

+ Hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu

+ Các hoạt động thông tin đối ngoại phải được triển khai một cách trọng tâm, trọng điểm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 + Gắn kết chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; thông tin chính xác, nhanh nhạy, kịp thời, định hướng dư luận; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

+ Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong nước, ngoài nước và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các Sở, ngành trong tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai đạt kết quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Đính kèm: 4193 KHUB.pdf
Phong Lan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website