Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2013 của UBND Tỉnh 
02/01/2013 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                                                 KẾ HOẠCH
                             CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
_______________________________________

             Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Ninh Thuận.

            Trên cơ sở báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2012kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh như sau:

I. Mục tiêu:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và vị thế cạnh tranh của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông hính góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị.

II. Nhiệm vụ cải cách hành chính:

                1. Về cải cách thể chế:

            - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính khả thi khi ban hành văn bản. Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương phù hợp điều kiện của địa phương; rà soát và hoàn thiện các quy định, chính sách thu hút đầu tư; đền bù, giải phóng mặt bằng; phát triển du lịch, thương mại; khuyến khích phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khoa học công nghệ, …Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Ninh Thuận.

            - Hoàn thiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, phát huy dân chủ ở cơ sở. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật ngân sách, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật khiếu nại, tố cáo,...

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các Luật, văn bản của Trung ương ban hành. Đẩy mạnh các hình thức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực thi pháp luật ở các cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội thi và các hình thức tuyên truyền khác.

                2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và địa phương; nâng cao chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và cơ chế “một cửa liên thông” ở các cấp, các ngành. Tổ chức thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm: đầu tư, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, y tế, giáo dục, lao động - thương binh xã hội, bảo hiểm, khoa học và công nghệ,...

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO), xây dựng mô hình “một cửa liên thông” hiện đại tại EDO và hai huyện hoặc thành phố theo kế hoạch của Bộ Nội vụ.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở các cấp, nhất là kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đồng thời giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính ở các cấp;

- Thực hiện công khai minh bạch tất cả thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết, phí-lệ phí theo quy định để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dễ  hiểu và dễ thực hiện.

 

    3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, huyện. Đổi mới phương thức làm việc và khắc phục sự chồng chéo chức năng, thẩm quyền, thể chế hóa các quy định về lề lối, phương pháp làm việc của tập thể, cá nhân, nhất là các quy định về phối hợp công tác giữa các cơ quan hành chính với nhau.

   - Đánh giá tổ chức, chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính các cấp. Thực hiện chuyển giao mạnh những công việc cơ quan hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ đảm nhận.

  - Rà soát, xây dựng các quy trình, quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ. Xây dựng các quy định xử lý, chấn chỉnh, tăng cường đạo đức và trách nhiệm, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

  - Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công về y tế, giáo dục.

- Thực hiện việc phân cấp theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả việc phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở các cơ quan, đơn vị.

 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy định về vị trí chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí  việc làm trên cơ sở xác định rõ về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo lộ trình quy định của Trung ương.

- Tiếp tục thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành rà soát, bổ sung nội dung, quy trình, quy chế đánh giá cán bộ, công chức hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng vị trí công tác.

- Đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục rà soát và kiểm tra thực hiện tiêu chuẩn các chức danh Trưởng, Phó phòng cấp huyện và Sở, ngành.

- Tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lýbồi dưỡng hàng năm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị hành chính sự nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ. Thực hiện tốt chế độ chính sách có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái; thu hút, đãi ngộ nhân tài; chính sách đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài,…

            - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ bằng nhiều hình thức: thường xuyên, đột xuất, chuyên đề; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

                5. Cải cách tài chính công:

            - Tiếp tục triển khai, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với tất cả các Sở, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

            - Đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính  phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các cơ sở y tế, các trường học ở các huyện, thành phố.

            - Thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực Văn hoá - xã hội (giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, Nghiên cứu chuyển một số công việc và dịch vụ từ cơ quan nhà nước sang tư nhân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đảm nhận.

- Tăng cường công tác kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

6. Hiện đại hóa hành chính nhà nước:

a) Đổi mới lề lối và phương thức làm việc

- Rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, làm rõ mối quan hệ phối hợp trong điều hành, quản lý; xây dựng quy chế phối hợp trong thực thi công vụ. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu trong giải quyết công việc. Tăng cường hình thức gặp gỡ đối thoại giữa cơ quan công quyền với công dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển.

            - Tiếp tục triển khai thực hiện, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2013 có 08 cơ quan, đơn vị được phê duyệt triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, gồm: Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ lợi, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Hải quan. Đối với các cơ quan, đơn vị mới triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, kể cả các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương: xác định danh mục thủ tục hành chính phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; đảm bảo toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được chuẩn hoá theo quy trình của tiêu chuẩn; triển khai áp dụng đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác nếu xét thấy cần thiết; đăng ký kế hoạch mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng gửi về Thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) trong quý IV của năm trước năm kế hoạch thực hiện.

b) Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai nhân rộng phần mềm “một cửa điện tử liên thông” và áp dụng phần mềm văn phòng điện tử đến các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

- Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, tạo môi trường làm việc trên mạng diện rộng ổn định giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, chi phí hoạt động của các cơ quan nhà nước;

- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất, nhanh và chính xác nhất, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn.

            - Tiếp tục xây dựng trang Web một số sở, ngành trọng điểm để hòa mạng trang Web chung của tỉnh, Bộ, ngành Trung ương; đồng thời duy trì, phát triển có hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm đảm bảo cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và kế hoạch của tỉnh. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban công tác cải cách hành chính nhằm đánh giá những kết quả đạt và nêu ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục, rút kinh nghiệm; đồng thời triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, quý kế tiếp.

            - Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính ở Sở, ngành, huyện, thành phố và cơ sở gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra đột xuất.

            - Gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, các quyết định và hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm túc, có nề nếp công tác đối thoại giữa các cơ quan Đảng, chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

            - Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về cải cách hành chính; bố trí nhân lực, kinh phí đủ để thực hiện các kế hoạch công tác.

            - Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự tham gia tích cực của tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt trong việc tuyên truyền và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra. Thực hiện liên tịch tuyên truyền cải cách hành chính với các đoàn thể của tỉnh. Tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm tập trung mạnh mẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

III. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (phụ lục kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện:

             1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chung việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

             2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt kết quả; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ): báo cáo hàng tháng (gửi trước ngày 10 hàng tháng), báo cáo quý (gửi trước ngày 05 của tháng cuối quý), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05 tháng 6) và báo cáo năm (gửi trước trước ngày 15 tháng 11 hàng năm).

 

             3. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị và tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

 

             4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

 5. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Thuận 2013; xây dựng một cửa liên thông hiện đại, đồng thời triển khai nhân rộng việc ứng dụng mô hình văn phòng điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

 6. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai thực hiện, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 gắn với các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vi; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ở các cấp, các ngành.

             7. Sở Tài chính có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí để triển khai chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tài chính công trong năm 2013.

 

             8. Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với các ngành chức năng liên quan và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định.

 

             9. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tin học-Công báo (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh (xây dựng chuyên đề; chuyên trang, phân công phóng viên chuyên trách về công tác cải cách hành chính)./.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                           (đã ký)

                    Trần Xuân Hòa

 
Tin đã đưa
(20/08)
(25/07)
(14/07)
(14/07)
(11/07)
(14/05)
(07/04)
(07/04)
(07/04)
(07/04)

Liên kết website