Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP 
03/07/2018 
 

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (Hệ thống thông tin PAKN)

Hệ thống thông tin PAKN (http://phananh.moha.gov.vn) là kênh thông tin tương tác giữa Bộ Nội vụ với người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp là một trong những nguồn thông tin cung cấp cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; đồng thời cung cấp thông tin cho Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng nhằm kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ.

Description: http://caicachhanhchinh.gov.vn/uploads/resources/hienbtt/images/img_2855.jpg

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Hệ thống

Hệ thống thông tin phản ánh, kiến nghị được gửi qua 3 hình thức (qua mạng internet, qua tin nhắn với đầu số 8088 và tổng đài 19001547), người dân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối mạng viễn thông, internet, điện thoại cố định để gửi phản ánh, kiến nghị; đồng thời, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, trái với quy định pháp luật; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp; đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách hành chính nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành và nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức.

       Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị; trường hợp hết thời hạn mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ 07 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin PAKN hoặc thông qua hộp thư điện tử, điện thoại, tin nhắn để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin PAKN hoặc thông qua hộp thư điện tử để trả lời cho người dân, doanh nghiệp./.

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ) Trần Thị Thu (Văn phòng Sở) 
Liên kết website