Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 
16/06/2020 
 

Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2029/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch xác định mục đích và yêu cầu, cụ thể như sau:

- Mục đích:

+ Tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về mục đích và ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020;

+ Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc; củng cố và tăng cường hơn nữa sự đồng thuận của dư luận trong nước và quốc tế về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam;

+ Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển;

+ Góp phần thực hiện thành công Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 246-CTr/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 1526/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030.

- Yêu cầu:

+ Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh cần phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân;

+ Công tác tuyên truyền phải bám sát đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; coi trọng chất lượng nội dung, phương thức tuyên truyền, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, chương trình quảng bá, nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến các đối tượng trong cộng đồng xã hội;

+ Tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, các trang mạng xã hội để thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng  những hoạt động của sự kiện này.

- Kế hoạch cũng xác định các chủ đề, nội dung, nhiệm vụ.

         Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020./.
Đính kèm: KHUB 2092.pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website