Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 
11/07/2018 
 

Ngày 08/6/2018, Ban Dân vận Trung ương ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức vận động nhân dân giám sát theo kế hoạch như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Xây dựng kế hoạch vận động nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Nội dung:

- Giám sát việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

3. Hình thức vận động:

- Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các phương tiện truyền thông đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp;

         - Trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân./.
Đính kèm: 01-HDBDVTW.pdf
Trần Đức Lực - Phòng XDCQ&CTTN 
Tin đã đưa
(10/10)
(15/09)
(08/08)
(15/07)
(12/06)
(30/05)
(21/05)
(10/05)
(10/05)
(09/05)

Liên kết website