Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư 
08/08/2019 
 

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV về việc hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (Thông tư);

Trong đó, tại Điều 3 của Thông tư quy định việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư như sau:

Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:

- Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương.

- Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên văn thư và tương đương.

- Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên.

            Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019./.
Đính kèm: TT_10_2019.pdf
Quỳnh Giao, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website