Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân 
19/02/2019 
 

Ngày 30/01/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND);

Trong đó, về tổ chức các kỳ họp HĐND để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐND quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong kế hoạch cần nêu rõ số lượng các kỳ họp thường lệ, dự kiến thời gian tổ chức, nội dung của từng kỳ họp và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). Số lượng các kỳ họp thường lệ của HĐND ít nhất là 02 kỳ họp hoặc nhiều hơn căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, theo kiến nghị của UBND cùng cấp, cơ quan, tổ chức hữu quan, Thường trực HĐND có thể đề nghị HĐND quyết định điều chỉnh kế hoạch để bổ sung các kỳ họp thường lệ trong năm.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của HĐND thì Thường trực HĐND tự mình hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND quyết định triệu tập kỳ họp bất thường của HĐND để xem xét, quyết định. Số lượng các kỳ họp bất thường, thời điểm tổ chức kỳ họp bất thường theo yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh tại địa phương.

Tại kỳ họp bất thường, HĐND có thể xem xét, quyết định 01 hoặc nhiều nội dung theo thẩm quyền. Việc xem xét, quyết định các vấn đề tại kỳ họp bất thường được thực hiện theo trình tự, thủ tục như tại kỳ họp thường lệ.

Về kỳ họp bất thường của HĐND khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND yêu cầu, trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ, khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND yêu cầu thì Thường trực HĐND triệu tập kỳ họp HĐND bất thường; văn bản yêu cầu phải nêu lý do, có chữ ký, họ tên, địa chỉ của đại biểu HĐND; quyết định triệu tập kỳ họp bất thường phải được gửi đến các đại biểu HĐND chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Dự kiến chương trình kỳ họp bất thường của HĐND phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Về phân công Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND, trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐND cấp huyện thì Thường trực HĐND cùng cấp phân công 01 Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới; trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch HĐND cấp xã thì Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới.

Trường hợp Chủ tịch HĐND cấp xã bị xử lý kỷ luật và cấp có thẩm quyền đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Thường trực HĐND cấp huyện quyết định việc giao Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới.
Đính kèm: 629.signed.pdf


Nguồn: Chinhphu.vn (Ngọc Thành, Phòng QLNS sưu tầm) 
Liên kết website