Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện Chỉ số PAPI 
14/09/2021 
 

Chiều ngày 08/9/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Cùng tham dự, có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan, 7 điểm cầu địa phương và các xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số PAPI năm 2020 và Kế hoạch đột phá nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI năm 2021. Ngoài ra, Lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tập trung phân tích  đánh giá nguyên nhân đạt và chưa đạt, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao, cải thiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện Chỉ số PAPI

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện Chỉ số PAPI năm 2020 nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra, xếp hạng 58/63 tỉnh, thành phố. Có 6/8 trục nội dung giảm điểm và 7/8 trục nội dung giảm thứ bậc so với năm 2019; nhất là có 02 trục nội dung “Thủ tục hành chính công” và “Quản trị điện tử” xếp hạng rất thấp (60/63 tỉnh, thành phố).  

  Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp căn cơ, bền vững, lâu dài có tính khả thi để cải thiện và duy trì ổn định Chỉ số PAPI tỉnh Ninh Thuận trong thời gian đến. Trước hết trong năm 2021 cố gắng, phấn đấu đạt mục tiêu Chỉ số PAPI đạt 45 điểm, xếp vị thứ 45/63 tỉnh, thành phố (tăng 4,26 điểm và tăng 13 bậc so với năm 2020); các Sở, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Thông báo số 292-TB/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận.
  Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, ngành, địa phương, đặc biệt là UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và UBND các huyện Ninh
Sơn, Thuận Nam (địa phương có các xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021) nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021./.
Thu Hiền, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website