Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018 
05/09/2018 
 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch số 3713/KH-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh;

  Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận (Hội đồng) ban hành Kế hoạch số 3714/KH-HĐPHPBGDPL tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018 (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện được xác định cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Mục đích:

  + Tạo điểm nhấn cho đợt sinh hoạt văn hoá chính trị có ý nghĩa thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) năm 2018.

  + Tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật, thực thi pháp luật cho tuổi trẻ. Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho các em học sinh, cán bộ và Nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  + Góp phần đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

  - Yêu cầu:

  + Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là sự phối hợp giữa Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng) với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Luật gia tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các Trường có học sinh tham gia đội thi trên địa bàn tỉnh trong công tác tổ chức Hội thi, các hoạt động của Hội thi và trong thời gian diễn ra Hội thi.

  + Bảo đảm tổ chức Hội thi thành công tốt đẹp, tạo sức lan toả rộng rãi trong Nhân dân.

  2. Nội dung

  - Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó tập trung các quy định pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình; bạo lực học đường; hôn nhân gia đình; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống ma tuý.

  - Nhận định, quan điểm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật của mỗi cá nhân.

          Ngoài ra, Hội đồng giao Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai Hội thi; chủ động lập dự toán và phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm kinh phí tổ chức Hội thi hiệu quả. Đồng thời bám sát, theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai các nội dung bảo đảm tiến độ của Kế hoạch; thường xuyên, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng về quá trình triển khai thực hiện để xem xét, chỉ đạo, đảm bảo Hội thi được tổ chức thành công tốt đẹp./.
Đính kèm: KH-3714-UB.pdf
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Liên kết website