Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 
20/07/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Quyết định số 630/QĐ-TTg);

Ngày 14/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2480/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu như sau:

- Mục đích:

 + Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Nghị quyết số 99/2019/QH14) và Quyết định số 630/QĐ-TTg.

 + Từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn Giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

- Yêu cầu:

+ Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ được giao;

+ Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg.

        Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các Sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an theo quy định./.
Đính kèm: 2480 KH UBND.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)

Liên kết website