Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh 
08/05/2020 
 

Ngày 28/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Theo đó, mức hỗ trợ được tính:

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm) tại thời điểm thôi việc cho mỗi năm công tác và được tính như sau:

+ Từ đủ 06 tháng trở xuống thì được tính bằng 1/2 năm.

+ Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm.

- Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật hiện hành thì được cộng dồn thời gian công tác để làm căn cứ tính hưởng mức hỗ trợ thôi việc theo quy định tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2020./.
Đính kèm: QDUB 11_signed.pdf

Đức Luận - Phòng QLNS 
Liên kết website