Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Ninh Thuận họp xét sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 
16/02/2020 
 

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp xét sáng kiến cấp tỉnh năm 2019;

Đồng chí Lê Kim Hùng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng với sự tham dự của các thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh;

Với 39 sáng kiến, đề tài, giải pháp công tác trên các lĩnh vực công tác (trong đó bao gồm: 02 sáng kiến thuộc cơ quan Đảng; 04 sáng kiến thuộc cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh; 22 sáng kiến thuộc cơ quan quản lý Nhà nước; 03 sáng kiến thuộc cơ quan Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 03 sáng kiến thuộc đơn vị sự nghiệp và 05 sáng kiến thuộc cấp huyện).

Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá để thống nhất xem xét, bình chọn những sáng kiến có tính mới, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại lợi ích thiết thực - góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

 Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh họp xét sáng kiến năm 2019

          Thông qua phương thức bỏ phiếu kín, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh đã bình chọn được 23 sáng kiến cấp tỉnh năm 2019./.

Trương Văn Phong, Phòng QLNS 
Liên kết website