Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH NINH THUẬN HỌP XÉT SÁNG KIẾN CẤP TỈNH NĂM 2017 
21/12/2017 
 

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Hội đồng sáng kiến tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp xét sáng kiến cấp tỉnh năm 2017.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến chủ trì với sự tham dự các thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh.

Với 37 sáng kiến, đề tài, giải pháp công tác trên các lĩnh vực công tác (trong đó, các cơ quan của Đảng 02 sáng kiến; cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh 01 sáng kiến; các cơ quan quản lý Nhà nước có 27 sáng kiến; cơ quan Mặt trận và các đoàn thể tỉnh 01 sáng kiến; các đơn vị sự nghiệp 03 sáng kiến và cấp huyện 03 sáng kiến).

Hội đồng sáng kiến tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá những sáng kiến có tính mới, mang lại lợi ích nhiều hơn khi đưa ra áp dụng. Qua đó, đã có nhiều sáng kiến, những giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao mang lại lợi ích thiết thực góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

 

 Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, chủ trì cuộc họp

          Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã bình chọn được 21 sáng kiến cấp tỉnh năm 2017.

Trương Văn Phong, BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 
Liên kết website